Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí

Původ, subsistence, oděv

vojvodovo-hist-etno-ohlednuti-obalka-ibG. Fatková, L. J. Budilová, M. Jakoubek, R. Maglia, R. Močička, J. Močičková

   Publikace Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí má dvojí cíl. Zaprvé splatit dluh klasické, na hmotnoukulturu zaměřené etnografii a doplnit oblasti, které byly doposud při zkoumání Vojvodova opomíjeny (způsob obživy, obydlí a sídla, oděv atd.). Zadruhé během splácení tohoto dluhu i nadále respektovat hlas informátorů, dát jim dostatek prostoru a zviditelnit především jejich aktérské uchopování zkoumané reality. Publikace se skládá z pěti kapitol. Kapitola první shrnuje dosavadní bádání o Vojvodovu, identifikuje teoretická východiska jednotlivých doposud publikovaných textů a vymezuje okruhy, které doposud nebyly zaplněny. Kapitola druhá a třetí jsou zaměřeny na historické pozadí českého osídlení Vojvodova a kapitoly následující poté pokrývají témata stěžejní pro etnografické bádání (tradiční způsob obživy, produkce, architektury, odívání, léčení, stravování a uchovávání potravin, systém svátků, tradic a lidových zvyků).

   Publikace Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí tak může být atraktivním čtivem pro zájemce o krajanskou problematiku či etnografii Balkánu, kteří oceňují poněkud klasičtější národopisnou linii.

   Elektronickou verzi publikace si můžete stáhnout zde: www.antropologie.org/downloads/publikace

Názvy hlavních kapitol:

Obsah:

● Fenomén Vojvodova v rámci české sociální a kulturní antropologie: kolaborativní etnografie v praxi

● Vojvodovo: Dějiny jed(i)né české obce v Bulharsku

● Z Čech až na konec monarchie (a ještě dále) – za českými kořeny svatohelenských a vojvodovských Čechů

● Etnografický profil Vojvodova v „Kusých vzpomínkách“ Miroslava Štrbky

● Oděv vojvodovských Čechů

vojvodovo-hist-etno-ohlednuti-obsah-i

 

Impresum:

Gabriela Fatková, Lenka J. Budilová, Marek Jakoubek, Radka Maglia, Roman Močička a Jitka Močičková

Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí
Původ, subsistence, oděv

Vydalo: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni

Vydání: 1.
Formát: A5, 203 stran
ISBN: 978-80-261-0333-2
Rok vydání: 2013

Copyright-sm Gabriela Fatková, Lenka J. Budilová, Marek Jakoubek,
     Radka Maglia, Roman Močička a Jitka Močičková

Copyright-sm Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni